NÂNG CAO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 Nâng cao quản lý Nhà nước về chuyển đổi số

Theo đó, hình thành Mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở có sự tham gia của cơ quan Nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thu hút toàn dân tham gia chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin để tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mới về chuyển đổi số.

Huyền Trân, Vũ Quân

Bài viết liên quan