Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai cụ thể hóa chủ trương “1+1”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn – Hội Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai cụ thể hóa chủ trương “1+1” mỗi Đoàn viên, Hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn – Hội giai đoạn 2018 – 2022.

Chủ trương 1 + 1 (mỗi đoàn viên tích cực giới thiệu, tập hợp được một thanh niên tham gia vào tổ chức hoặc hoạt động của Đoàn, Hội tại đơn vị)  tập trung triển khai dung trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, vai trò của các cấp bộ Đoàn – Hội và đoàn viên, hội viên trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nhằm góp phần nâng cao tỉ lệ vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn – Hội từ đó góp phần xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn – Hội các cấp trên địa bàn thành phố. Các cơ sở Đoàn – Hội cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tập hợp thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Đoàn – Hội trên địa bàn thành phố trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi; giải quyết những nhu cầu thiết yếu của thanh niên về việc làm, học tập, vui chơi giải trí gắn với những mô hình cụ thể, hoạt động cụ thể như kết nối, hỗ trợ giúp thanh niên nghèo trong việc học tập, bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm…  tạo sức hút mạnh mẽ để thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn – Hội. Tăng cường tổ chức các chương trình như: Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần nhằm nâng cao vai trò đồng hành cùng thanh niên của các tổ chức Đoàn, Hội

Nhằm cụ thể hóa cách thức thực hiện, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn các cấp tham khảo thực hiện quy trình “4 bước” và hệ thống các giải pháp trọng tâm như:  rà soát, thống kê, nắm bắt kịp thời số lượng, tình hình thanh niên tại địa phương, đơn vị làm căn cứ triển khai trong thực tế. Chủ động tiếp cận, phân loại tính chất, hình thức và nội dung sinh hoạt của các đội, nhóm không do tổ chức Đoàn – Hội các cấp thành lập, quản lý; tạo điều kiện, hỗ trợ và đầu tư cho các hoạt động phù hợp với định hướng, mục đích của tổ chức Đoàn – Hội; vận động tham gia thực hiện các hoạt động do Đoàn – Hội tổ chức. Chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của từng đoàn viên, hội viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu 01 thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội tổ chức. Cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, hội viên nắm bắt và phản ánh với tổ chức Đoàn – Hội về nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.Thực hiện tốt công tác thông tin, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, đảm bảo chỉ đạo chính xác, kịp thời.

Việc triển khai Chủ trương “1+1” hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu đúng đắn thanh niên khi tham gia Đoàn, Hội; Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.

   Tin, ảnh: BBT.

Bài viết liên quan