Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn

Ngày 15/6/2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 44-KH/TĐTN-TCKT về việc Triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022. Đây là kế hoạch cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022. Kế hoạch được triển khai nhằm đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp. Bên cạnh đó, việc học tập lý luận chính trị giúp chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn. Cán bộ đoàn phải thường xuyên tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị, đây vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ đoàn.

Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên; Cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; Lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Đoàn cấp huyện trở lên; Tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường; Trợ lý thanh niên, cán bộ Ban thanh niên trong quân đội.

Nội dung nghiên cứu học tập xoay quanh các vấn đề về: Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Về giải pháp cụ thể: Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng giao Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tham mưu kế hoạch, nội dung học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hàng năm, theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn các cấp, tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị cho Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết cấp thành phố, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định; Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm tra các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị, tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đối với các đơn vị Đoàn trực thuộc: căn cứ kế hoạch của Đoàn cấp trên xây dựng kế hoạch học tập lý luận chính trị của đơn vị mình và triển khai cho các cơ sở Đoàn, tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến toàn thể cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn và báo cáo cho Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng thông qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn vào trước ngày 15/10 hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý IV năm 2020 và tổ chức Tổng kết công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý III năm 2022.

 

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo.

Bài viết liên quan