Triển khai thực hiện chủ trương đi công tác tại cơ sở của cán bộ Thành Đoàn

Thực hiện Hướng dẫn số 03 HD/TWĐTN – BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018 – 2022; Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch số 39 ngày 23/5/2018 về việc đi công tác cơ sở của cán bộ Thành Đoàn năm 2018.

Các nội dung đi cơ sở gồm: Theo chuyên đề: điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với Thành Đoàn; Kiểm tra, giám sát: đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn; Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn. Hiện nay các ban Thành Đoàn đang triển khai thực hiện. Thời gian đi cơ sở phải đủ 01 tháng (30 ngày/năm), khuyến khích cán bộ đi nhiều hơn 01 tháng.

 

Tin, ảnh: BTG Thành Đoàn.

 

Bài viết liên quan