TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

(ĐCSVN) – Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và luôn là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp uỷ Đảng, chính quyền tại TP. Đà Nẵng rất quan tâm. Tổ chức Đoàn và ĐVTN luôn được tạo điều kiện để phát triển, trưởng thành.

Đà Nẵng hiện có 102.037 đoàn viên, 317.000 thanh niên, 90.126 sinh viên, 172.060 đội viên.
Đây luôn là lực lượng được các cấp uỷ, chính quyền dành nhiều quan tâm để phát triển, trưởng thành.

Hiện toàn TP. Đà Nẵng có 22 tổ chức Đoàn cấp huyện, 23 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên, Câu lạc bộ đội nhóm và các Hội thành viên tập thể trực Hội Liên hiệp thanh niên TP, 02 tổ chức Hội sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố (TP) và 158 Liên đội trực thuộc với tổng số 102.037 đoàn viên, 317.000 thanh niên, 90.126 sinh viên, 172.060 đội viên.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của thanh niên là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng nòng cốt của xã hội, là những người làm nên sự nghiệp lớn, làm chuyển biến bộ mặt của TP, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành cái tên ấn tượng và đáng nhớ trong lòng bạn bè, đối tác trong nước và trên thế giới.

Tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp của TP đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh. Các phong trào hành động do các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội phát động có tính thiết thực, hiệu quả, phong phú, đa dạng hơn; chủ động gắn các vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở với định hướng chính trị rõ ràng, xuất phát từ chính nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Qua các phong trào, hoạt động, từng ĐVTN và mỗi hội viên, đội viên đã không ngừng trưởng thành, nâng cao ý thức học lập, rèn luyện, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp, thế mạnh của tuổi trẻ; xung kích đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi thách thức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, khó khăn.

Công tác thanh niên không chỉ là công việc của Đảng, của Đoàn,
mà còn là của cả hệ thống chính trị và mọi tổ chức xã hội. 

Nói về những hạn chế, khó khăn này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại một diễn đàn thanh niên do Trung ương Đoàn và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức mới đây tại Đà Nẵng đã chỉ ra 09 vấn đề cần quan tâm. Trong đó có việc một số cấp ủy đảng vẫn chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên không thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; chưa làm tốt công tác phát triển đảng trong thanh niên.

Nhiều địa phương, đơn vị chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò, vị trí của Đoàn – Hội. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn – Hội chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình thanh niên. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin và ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật; sống thực dụng. Một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số có trình độ học vấn còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức, kỹ năng trong lao động và hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một số tổ chức Đoàn – Hội chưa chủ động tham mưu các giải pháp cụ thể để triển khai phù hợp tại đơn vị. Công tác nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi và phản ứng của tổ chức Đoàn – Hội – Đội về các vấn đề phát sinh trong thanh thiếu nhi ở một số đơn vị, tại một số thời điểm chưa kịp thời, chưa sâu sát. Vai trò giáo dục, định hướng của Hội với thanh niên đôi lúc chưa hiệu quả; hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên chưa đáp ứng kịp nhu cầu của thanh niên; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức của Hội còn chưa bền vững. Nhận thức, quyết tâm sáng tạo, đổi mới các hoạt động, phong trào sinh viên chưa đều, chưa đồng bộ. Ở một số nơi, cán bộ Hội vẫn còn tâm lý ngại khó, ngại thay đổi, chưa kịp thời ứng dụng những điểm mới, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động của tổ chức Hội.

Trước thực tế đó và trước yên cầu của công tác thanh niên trong tình hình mới, trước hết phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị về nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn và công tác thanh niên, cần xác định rõ công tác thanh niên không chỉ là công việc của Đảng, của Đoàn, mà còn là của cả hệ thống chính trị và mọi tổ chức xã hội.

Cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 25-NQ/TW đã nêu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho thanh niên tự tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp trong công việc hằng ngày. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng để mỗi thanh niên thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và nhiệm vụ được giao, không bị cám dỗ bởi vật chất, danh vọng. Tạo lập ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Song song với thực hiện nghiêm Luật Thanh niên năm 2020, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực thi các chính sách phát triển thanh niên theo đường lối công tác thanh vận của Đảng trong thời kỳ mới, thể hiện ở một số nội dung cụ thể: Tập trung ban hành các chính sách và huy động mọi nguồn lực xã hội để đào tạo, nâng cao chất lượng lao động trẻ; tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị; bố trí, lựa chọn người đứng đầu tổ chức Đoàn – Hội ở mỗi cấp phải đảm bảo tiêu biểu, uy tín trong thanh niên, có tố chất thủ lĩnh thanh niên, có năng lực lãnh đạo, quản lý./.

Theo: Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bài viết liên quan