Tuyên truyền phòng chống ma túy và hưởng ứng Ngày Pháp luật

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng, trong nửa cuối tháng 10/2022, Khối các trường Đại học Cao đẳng đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống ma túy và hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

Theo đó, Đoàn trường Cao đẳng Phương Đông, Đoàn trường Đại học Kiến trúc, Đoàn Đại học Duy Tân đã phối, kết hợp tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy và phổ biến pháp luật trong đoàn viên, sinh viên.

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan