Kết quả triển khai chủ trương 1+2 của Thành Đoàn Đà Nẵng trong năm 2020

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022”, trong năm 2018 Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch đi công tác cơ sở của cán bộ Thành Đoàn giai đoạn 2018 – 2022.

Từ năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn đã phân công các đồng chí là lãnh đạo cán bộ các ban chuyên môn và văn phòng Thành đoàn phụ trách các đơn vị cấp huyện để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai, thực hiện công Đoàn và phong trào TTN tại cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã yêu cầu mỗi cán bộ đi cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu cụ thể như: Nội dung dự kiến đi cơ sở, thời gian dự kiến, địa điểm đi cơ sở. Các đơn vị đã tổng hợp bản đăng ký của các cá nhân, xây dựng kế hoạch đi cơ sở của cán bộ ban, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện chế độ đi cơ sở của cán bộ đoàn, việc quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch đi cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Việc đăng ký đi cơ sở của cán bộ Thành Đoàn có nội dung cụ thể, thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể, đảm bảo số ngày quy định và theo yêu cầu của Trung ương Đoàn. Căn cứ kế hoạch đi cơ sở đã đăng ký và triển khai, cán bộ Thành Đoàn đã thực hiện nội dung đi cơ sở đảm bảo yêu cầu đề ra theo tiến độ. Nội dung đi cơ sở đã đảm bảo yêu cầu bao gồm: đi cơ sở theo chuyên đề; phối hợp chỉ đạo, tổ chức hoạt động; kiểm tra, giám sát; dự sinh hoạt chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và dự sinh hoạt chi đoàn, trong đó đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% đi theo chuyên đề, 40% tham sự sinh hoạt chi đoàn, dự các hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của Đoàn cấp dưới. Kết quả hàng năm, 100% cán bộ đã hoàn thành việc đi cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra từ đầu năm.

 

Thông qua thực hiện chế độ đi cơ sở theo chủ trương 1+2 đã góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn cấp tỉnh, thực sự gần gũi với cơ sở, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, tình hình thanh niên và thực tế hoạt động tại các cơ sở đoàn, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo công tác tại cơ sở.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan