Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, Tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn viên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đồng thời, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; cấp bộ đoàn các cấp xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó, triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trên thực tiễn.

Nhằm cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn; Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Sáng ngày 25/6/2020, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, Tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn viên.

Tham gia Diễn đàn, các đại biểu đã giao lưu, bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân về nhiều nội dung. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, trực tiếp là chuyển hóa về mặt chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ sẽ ngày càng sâu sắc hơn nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, có ý kiến cho rằng: “Người cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, trưởng thành để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Trước tiên và trên hết, người đảng viên trẻ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không xâm hại tới lợi ích của tập thể, của nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chống những biểu hiện cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm. Từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nêu gương giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, mỗi đảng viên phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia Diễn đàn cũng bày tỏ quan điểm về lý tưởng sống, con đường phấn đấu rèn luyện của bản thân; những ý kiến đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của thành phố; những kỳ vọng của tuổi trẻ đối với Đảng trong năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát huy đoàn viên, thanh niên…

 

Bài viết liên quan