Infograpphic: Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan