Đảng bộ thành đoàn Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Chiều ngày 31/01/2018, Đảng bộ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – phó Bí thư Thành Đoàn đề nghị các đồng chí dự Hội nghị cần tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Các Chi ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các Đảng viên tham dự.

Cũng trong chiều nay, đồng chí Thái Duy Phương, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các Cơ quan thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu và cho biết, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

             Tin, ảnh: Văn Tân

Bài viết liên quan