HUYỆN ĐOÀN HOÀ VANG THÀNH LẬP CÁC ĐỘI HÌNH THANH NIÊN TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc thành lập các mô hình thanh niên xung kích, tuần tra tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự, Huyện đoàn Hoà Vang đã thành lập 11 đội hình tại 11 xã nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin/bài: BBT

Bài viết liên quan