Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hành Trình “Học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai”

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Thành uỷ Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 26-7-2021 triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước; kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, hướng đến chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2022).

Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hành Trình “Học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai” tại trường Đại học Duy Tân từ ngày 09/3/2022 đến ngày 12/3/2022.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 350 học sinh THPT đến từ 07 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hành Trình “Học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai” được Thành Đoàn tổ chức 7 đợt (từ ngày 09/3/2022 đến ngày 12/3/2022) tại Trường Đại học Duy Tân. Trong mỗi hành trình, các học sinh sẽ được giới thiệu và tham quan các không gian nghiên cứu thiết kế đồ họa và xưởng phim; không gian nghiên cứu điện, điện tử và công nghệ thông tin; các thiết bị, hình thành tư duy, điều kiện nghiên cứu về sản phẩm trong thời đại 4.0, không gian nghiên cứu Hóa tiên tiến (Hóa sinh công nghệ cao), không gian nghiên cứu, thực hành, mô phỏng y khoa,…

Hành trình “Học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai” nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên; thông qua hoạt động này thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Đoàn viên thanh niên tại thành phố Đà Nẵng. Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có môi trường nghiên cứu và áp dụng mô hình câu lạc bộ khoa học ứng dụng nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của học sinh.

Tin: Huỳnh Tâm

Bài viết liên quan