Tài liệu sinh hoạt chi đoàn

THÁNGNỘI DUNG
Tháng 02/2023

Tháng 01/2023

Tháng 11/2022

Tháng 10/2022

Tháng 9/2022

Tháng 8/2022

Tháng 7/2022

Tháng 6/2022

Tháng 5/2022

Tháng 4/2022

download="all" viewer="microsoft"]
Tháng 3/2022

Tháng 1&2/2022

Tháng 12/2021

Tháng 11/2021

Tháng 10/2021

Tháng 9/2021

Tháng 8/2021

Tháng 7/2021

Tháng 6/2021

Tháng 05/2021

Tháng 04/2021

Tháng 03/2021

Tháng 01-02/2021

Tháng 12/2020

Tháng 11/2020

Tháng 10/2020

Tháng 9/2020

Tháng 8/2020

Tháng 7/2020

Tháng 6/2020

Tháng 5/2020

Tháng 4/2020

Tháng 3/2020

Tháng 1, 2/2020

Tháng 12/2019

Tháng 11/2019

Tháng 10/2019

Tháng 9/2019

Tháng 8/2019

Tháng 7/2019

Tháng 6/2019

Tháng 5/2019

Tháng 4/2019

Tháng 3/2019

Tháng 1,2/2019

Tháng 1/2018

Tháng 2/2018

Tháng 3/2018

Tháng 4/2018

Tháng 5/2018

Tháng 6/2018

Tháng 7/2018

Tháng 8/2018

Tháng 9/2018

Tháng 10/2018

Tháng 11/2018

Tháng 12/2018