Tầm nhìn của Bác thật xa và vĩ đại!!!!!

Cuối 1945, Bác Hồ bảo ông Nguyễn Lương Bằng: Kỳ này chú không tham gia chính phủ nhé. Bác nhờ chú một việc.

Dạ, thưa việc gì ạ ?

Chú về dưới Nam Định mua thật nhiều muối chở lên mạn ngược cho Bác.

Bác Hồ và ông Nguyễn Lương Bằng

Trong gần một năm, ông Bằng đã mua và tải lên được hơn vạn tấn muối. Chiến tranh nổ ra, Pháp chặn ngay gạo và muối lên Việt Bắc. Bộ đội ta vẫn có đủ muối cho 8 năm kháng chiến.

Tầm nhìn của Bác thật xa và vĩ đại!!!!!

Bài viết liên quan