Tạo môi trường tốt nhất cho đoàn viên thanh niên ưu tú vào Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố làm tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng, kịp thời phát hiện, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng
Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết:

– Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn thành phố quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức tốt các cuộc vận động, như: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, “Tuổi trẻ Đà Nẵng làm theo lời Bác”; tọa đàm trao đổi về chủ đề “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; các diễn đàn “Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Tôi – người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” được tổ chức thường xuyên. Các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có bước phát triển mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần được triển khai đồng bộ, hiệu quả.  Cùng với đó, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đây chính là cơ sở để các tổ chức Đoàn có căn cứ lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú, có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Với cách làm và những giải pháp đồng bộ, năm 2023, các cấp bộ Đoàn giới thiệu 2.393 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 898 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

* Dù đạt chỉ tiêu nhưng công tác tạo nguồn phát triển Đảng của Đảng bộ thành phố gặp không ít khó khăn. Anh có thể cho biết những khó khăn mà Thành Đoàn gặp phải?

– Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn. Trước hết, công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên công nhân, đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên còn vướng mắc.

Tại địa bàn khu dân cư, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, chọn lựa đối tượng như đoàn viên thanh niên tham gia tích cực các phong trào nhưng khó kết nạp vì đoàn tịch được quản lý tại các Đoàn trường đại học, cao đẳng và đơn vị đang công tác. Một bộ phận thanh niên gắn bó với quê hương lại chủ yếu chuyên tâm sản xuất, ít tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể nên khó phát hiện, giới thiệu để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Nguồn kết nạp Đảng trong các cơ quan Nhà nước còn ít do cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị không tuyển dụng biên chế. Công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên cũng như tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên trẻ ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Hội Cựu chiến binh, Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình về nguồn, ôn lại truyền thống và giáo dục lý tưởng cách mạng đến thế hệ trẻ.  Ảnh: N.QUỐC
Hội Cựu chiến binh, Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình về nguồn, ôn lại truyền thống và giáo dục lý tưởng cách mạng đến thế hệ trẻ. Ảnh: N.QUỐC

* Những giải pháp mà Thành Đoàn thực hiện trong năm 2024 nhằm góp phần để Đảng bộ thành phố phát triển Đảng đạt mục tiêu đề ra là gì?

– Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”.

Do đó, việc quan tâm phát triển đảng viên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay là hết sức cần thiết. Ban Thường vụ Thành Đoàn chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng thông qua việc tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua rèn luyện. Ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, tăng tính tương tác, quan tâm tới nhu cầu, sở thích của đoàn viên thanh niên; tổ chức thêm nhiều cuộc thi tìm hiểu, đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu và dễ tiếp cận hơn.

Cùng với đó, chỉ đạo, quán triệt đến các bí thư chi đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên thực sự ưu tú, hội đủ các điều kiện để được xét kết nạp Đảng. Mỗi chi đoàn phải tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu và rèn luyện; cuối năm phải có đánh giá, phân loại, bình xét những đoàn viên thực sự tiêu biểu giới thiệu cho Đảng; chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi hoạt động của Đoàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng.

Các cấp bộ Đoàn đề xuất lãnh đạo đơn vị, địa phương tạo môi trường cho đoàn thanh niên hoạt động, giao thực hiện những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nhận thức, nguyện vọng. Ngoài ra, triển khai thêm nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng vận động các tầng lớp thanh niên tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền tại các địa phương; động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó, nâng cao năng lực nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, quá trình đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Theo: Báo Đà Nẵng

Bài viết liên quan