Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TĐTN-TCKT ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ngày 18/10/2023 và ngày 01/11/2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn kiểm tra 6 tháng cuối năm 2023 đối với đơn vị Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn và Quận Đoàn Sơn Trà. Đoàn kiểm tra gồm đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn làm Trưởng Đoàn, cùng các đồng chí trong BTV, BCH Thành Đoàn. Tham dự buổi kiểm tra gồm có các đồng chí Thường trực Quận Đoàn, cùng tập thể Ban Thường vụ, cán bộ văn phòng Quận Đoàn và đại diện cấp ủy của các đơn vị được kiểm tra.

Kiểm tra Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng cuối năm 2023 và những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai các mặt công tác Đoàn. Trong 6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị đã bám sát vào chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cơ quan đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong các đợt thi đua cao điểm, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do đoàn cấp trên giao; việc thực hiện cập nhật, quản lý thông tin, số liệu đoàn viên trên Phần mềm Quản lý đoàn viên kịp thời; các hồ sơ quản lý đoàn viên, đoàn vụ cơ bản đảm bảo; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các đơn vị chú trọng thực hiện, chuyển đổi số toàn diện; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở …

Kiểm tra Quận Đoàn Sơn Trà

Kết luận các buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần quan tâm hơn nữa việc triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên; củng cố hồ sơ đoàn viên, đoàn vụ; đẩy mạnh việc tuyên truyền tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tình nguyện mùa Đông; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên; thực hiện nghiêm túc công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 đúng theo kế hoạch đề ra.

Tin,hình: BBT

Bài viết liên quan