Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21, 22/7/2022, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1.000.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại điểm cầu cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày các chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc và bế mạc tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII rất quan trọng, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu quán triệt sâu sắc 2 bài phát biểu này, lấy đó làm kim chỉ nam cho nghiên cứu học tập, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngay sau hội nghị này, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ nhanh chóng tổ chức học tập, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thấm nhuần nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi, qua đó thấy rõ 4 nghị quyết lần này là những nội dung hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước. Đống thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền Bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, khóa XIII.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan