Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và một số văn bản mới của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và một số văn bản mới của Đảng. Sáng ngày 03/3/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 và một số văn bản mới của Đảng.

Tại điểm cầu cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Thành Đoàn được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt Kết luận số 45-KH/TU ngày 28/1/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đồng thời, nghe quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch bán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về biên soạn chuyên đề hằng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 – 2025.

Trong thời gian đến, Đảng ủy Thành Đoàn đưa việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, các văn bản, quy định mới của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thành Đoàn.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan