Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức kiểm tra chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TĐTN-TCKT ngày 14/04/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc kiểm tra, giám sát năm 2020 và Thông báo số 193-TB/TĐTN –TCKT, ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng về kiểm tra chuyên đề đối với Đoàn Cảng Đà Nẵng.

Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với đơn vị Cảng Đà Nẵng, nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung: Công tác đoàn viên; việc triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác phân loại đoàn viên; Việc thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định cùa Điều lệ và Hướng dần thực hiện Điều lệ Đoàn; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác đoàn vụ và đoàn tịch; Công tác phát triển Đảng từ ĐVƯT.

Đơn vị có sự chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung đề nghị kiểm tra. Trong năm 2020, công tác phát triển đoàn viên mới được đơn vị chú trọng quan tâm, các quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên đều được thực hiện đúng theo quy định. Công tác quản lý đoàn viên được thực hiện nghiêm túc, đơn vị đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên. Chương trình rèn luyện đoàn viên được cụ thể hóa các nội dung trọng tâm; công tác tổng hợp các nội dung đăng ký của Đoàn viên được đơn vị quan tâm thực hiện; công tác củng cố hoạt động của các chi đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Cảng Đà Nẵng chú trọng quan tâm, tiến hành chỉ đạo các chi đoàn rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động và kịp thời củng cố hoạt động của các chi đoàn; quy trình kết nạp đoàn viên mới, tổ chức các hoạt động sinh hoạt, công tác đánh giá xếp loại đoàn viên, công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảm bảo theo đúng quy định, chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi đoàn được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; việc thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Qua đó, xác định những khó khăn, vướng mắc kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan