HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 05/10, Đoàn trường Cao đẳng Thương Mại đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, sinh viên của trường.

Tại chương trình, các bạn sinh viên đã được Báo cáo viên trao đổi các nội dung về Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thông qua chương trình đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan