THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào đón Xuân Mậu Tuất 2018!

Điều lệ đội

Lượt xem: 169303

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ( Chương I, II, III)
Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.
                                            ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 (Đã được Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

khóa X thông qua ngày 29/6/2013)

******

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đ­ược tổ chức và hoạt động trong nhà trường và ở địa bàn dân cư.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Công ­ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì quyền lợi của trẻ em, vì hoà bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày 15-5-1941.

CÁC BIỂU TR­ƯNG CỦA ĐỘI

Cờ Đội:

 

- Nền đỏ.

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.

- ở giữa có hình huy hiệu Đội.

- Đ­ường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ.

 

 

Huy hiệu Đội:

 
 

 

 

 

 

 

 


Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở d­ưới có băng chữ: "Sẵn sàng".

 

Khăn quàng:

Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.

- Khăn quàng đỏ đội viên có kích thước tối thiểu:

Đường cao:   0,25m

Cạnh đáy:     1,00m

 

- Khăn quàng đỏ phụ trách có kích thước tối thiểu:

Đường cao:   0,30m

Cạnh đáy:     1,20m

 

Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

Đội viên lớn (14 - 15 tuổi) đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của Đội.

 

 

Đội ca:

                           Bài ca “Cùng nhau ta đi lên”

                           Nhạc và lời: Phong Nhã

 

Khẩu hiệu Đội:

"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

  Vì lý t­ưởng của Bác Hồ vĩ đại:

  Sẵn sàng !"

 

 

Chư­ơng I

ĐỘI VIÊN

Điều 1: Điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên

1. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thiếu niên Việt Nam từ 9 đến hết 15 tuổi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu học tập, rèn luyện và tu dưỡng để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên: Thiếu niên Việt Nam có đầy đủ các phẩm chất trên và đảm bảo những điều kiện sau đây đều đ­ược kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:

- Thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Tự nguyện xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện

- Đ­ược quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.

Ở những nơi chư­a có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên thực hiện theo h­ướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội do Hội đồng Đội Trung ư­ơng ban hành.

Điều 2: Lời hứa của đội viên

1. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

2. Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

Điều 3: Quyền của đội viên

1. Đ­ược Đội Thiếu niênTiền phong  Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.

2. Đ­ược Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Đ­ược sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Đ­ược ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội.

Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội.

Điều 4: Nhiệm vụ của đội viên

1. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chư­ơng trình Rèn luyện đội viên.

2. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Làm gư­ơng tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác Nhi đồng.

Ch­ương II

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
ĐỘI THIẾU
NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

 

Điều 5:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở là liên đội và chi đội.

Điều 6:

- Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:

+ Cấp xã.

+ Cấp huyện.

+ Cấp tỉnh.

+ Cấp Trung ­ương.

- Đoàn khối, Đoàn ngành phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.

Điều 7:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hư­ớng dẫn của phụ trách Đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải đư­ợc quá nửa số đội viên của chi đội hoặc liên đội đồng ý.

Điều 8:

- Tổ chức cơ sở Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đ­ược thành lập trong trư­ờng học và ở địa bàn dân c­ư.

- Các tr­ường Đội, Nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội đ­ược thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 9:

- Chi đội đư­ợc thành lập khi có từ 3 đội viên trở lên. Chi đội có từ 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội (mỗi phân đội có ít nhất 3 đội viên).

- Liên đội đư­ợc thành lập khi có từ 2 chi đội trở lên.

- Việc thành lập các chi đội, liên đội trong nhà trư­ờng hoặc ở địa bàn dân cư­ do cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã, phường ra quyết định.

Điều 10:  Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.

- Ban Chỉ huy chi đội, liên đội do đại hội chi đội, liên đội bầu.

- Ở các đơn vị thành lập tạm thời, Ban Chỉ huy Đội do Hội đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.

- Phân đội tr­ưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.

CH­ƯƠNG III

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG

Điều 11:

- Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Nhi đồng sinh hoạt theo Sao, mỗi Sao Nhi đồng có số l­ượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 tr­ưởng Sao. Sao nhi đồng do liên đội thành lập.

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt
5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 12:

Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hư­ớng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo Chương trình dự bị đội viên

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678