THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách Mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)

HD Thực hiện điều lệ Đoàn

Lượt xem: 3030

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn khóa X
Trang 28, 29, 30, 31
 phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đấu tranh với các phần tử xấu, phản động.

          - Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

          2- Tổ chức Đoàn trong quân đội được giới thiệu người tham gia ban chấp hành đoàn ở địa phương.

          - Các đơn vị bộ đội địa phương; bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được giới thiệu cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên tham gia ban chấp hành đoàn ở địa phương.

          - Việc giới thiệu cán bộ tham gia ban chấp hành đoàn địa phương phải được cấp ủy đảng, cơ quan chính trị đơn vị đồng ý.

B- TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

          I- NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

1- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân là bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo thường xuyên của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

2- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng công an cấp đó, sự chỉ đạo của ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên trực tiếp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an cấp trên khi thực hiện những nội dung hoạt động liên quan tới nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhằm đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Công an nhân dân. 

II- HỆ THỐNG TỔ CHỨC

1- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an là tổ chức Đoàn cấp tỉnh, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; gồm tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh; các cục, vụ, viện và đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh là tổ chức Đoàn cấp huyện, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an; gồm các tổ chức Đoàn các đơn vị trực thuộc tổng cục, bộ tư lệnh.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cục, vụ, viện và đơn vị trực thuộc Bộ Công an là tổ chức cơ sở đoàn, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cục, vụ, viện và đơn vị trực thuộc các tổng cục, bộ tư lệnh bao gồm các học viện, trường Công an nhân dân, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, bệnh viện, công ty; các trung đoàn, tiểu đoàn độc lập; các phòng, ban, đơn vị là tổ chức cơ sở đoàn, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh.

Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và số lượng đoàn viên của các tổ chức Đoàn trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an quyết định phân cấp các tổ chức Đoàn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo nguyên tắc Điều lệ Đoàn.

2- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Đoàn Thanh niên công an tỉnh)

- Đoàn Thanh niên công an tỉnh là tổ chức Đoàn cấp huyện, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; gồm tổ chức Đoàn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công an tỉnh.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công an tỉnh lập tổ chức cơ sở đoàn.

3- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Đoàn Thanh niên công an huyện)

Đoàn Thanh niên công an huyện là tổ chức cơ sở đoàn, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

4- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an phường, thị trấn; công an xã - nơi bố trí công an chính qui (gọi chung là Đoàn Thanh niên công an phường).

Đoàn Thanh niên công an phường là chi đoàn, trực thuộc Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn.

          III- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

1- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an do Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an bầu ra, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; mà trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo là Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Chức năng

+ Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chủ trương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Công an.

+ Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Nhiệm vụ

+ Quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác thanh niên; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an và trong Công an nhân dân.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an trong các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với ban chấp hành các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

+ Tổ chức các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Công an nhân dân.

+ Định kỳ báo cáo, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về tình hình, kết quả công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an và thanh niên lực lượng Công an nhân dân về cơ chế, điều kiện tiến hành công tác thanh niên và chính sách đối với cán bộ đoàn trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ đoàn trong Công an nhân dân; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án để nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên trong Công an nhân dân.

+ Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn và thực hiện công tác quản lý đoàn viên và tổ chức Đoàn trong phạm vi phụ trách.

- Quyền hạn

+ Có quyền hạn như ban chấp hành đoàn cấp tỉnh được quy định trong Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được cử đại diện tham gia các hội đồng, thiết chế có liên quan đến công tác thanh niên lực lượng Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an được sử dụng con dấu theo quy định.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành

 Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện theo quy định đối với đoàn cấp tỉnh tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ Hai của Hướng dẫn này.

2- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh do Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh và của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, sự chỉ đạo của cơ quan xây dựng lực lượng cùng cấp.

- Chức năng

+ Tham mưu cho đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, cơ quan xây dựng lực lượng cùng cấp về chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên tổng cục, bộ tư lệnh.

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và chỉ đạo tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổng cục, bộ tư lệnh.

- Nhiệm vụ

+ Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên của tổng cục, bộ tư lệnh.

+ Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong tổng cục, bộ tư lệnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan xây dựng lực lượng cấp mình trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên đối với các cơ sở đoàn trực thuộc.

+ Định kỳ báo cáo, kiến nghị với đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và cơ quan xây dựng lực lượng cấp mình về tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị; về cơ chế, điều kiện tiến hành công tác thanh niên và chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn của tổng cục, bộ tư lệnh.

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ đoàn các đơn vị trực thuộc; tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các chuyên đề, các phong trào và chương trình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổng cục, bộ tư lệnh.

- Quyền hạn

+ Có quyền hạn như ban chấp hành đoàn cấp huyện được quy định trong Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được cử đại diện tham gia 
Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678