THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào đón Xuân Mậu Tuất 2018!

Điều lệ đội

Lượt xem: 169858

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2012 - 2017
Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng Đội TNTP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017 (gọi tắt là Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng) là cơ quan do Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa 17 lập ra và lãnh đạo; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ công tác của Hội đồng Đội thành phố thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí minh do Ban Thường vụ Thành Đoàn (khóa 17, nhiệm kỳ 2012 – 2017) ban hành.

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1: Chức năng

 

1. Tham mưu cho Ban Chấp hành, ban Thường vụ Thàn Đoàn chỉ đạo về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

2. Chỉ đạo và hướng dẫn Hội đồng Đội cấp dưới tổ chức và thực hiện các chủ trương nhiệm vụ của Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

3. Phối hợp với các cơ  quan Nhà nước và các tổ chức Chính trị - Xã hội, các lực lượng xã hội, các tổ chức quốc tế trong công tác xây dựng Đội và tham gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

Điều 2: Nhiệm vụ

 

1. Phụ trách công tác tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, phát triển phong trào thiếu nhi theo đường lối của Đảng và chủ trương của Đoàn.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn những chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

3. Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với Hội đồng Đội cấp dưới và nội dung phương hướng hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em, hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

4. Tổng kết, phổ biến, áp dụng những mô hình tiên tiến, phù hợp với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Báo cáo tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi và hoạt động của Hội đồng Đội với Ban chấp hành Thành Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương.

5. Phối hợp với các Ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm só, giao dục thiếu niên nhi đồng.

6. Đại diện Đội TNTP Hồ Chí Minh tham gia các tổ chức liên quan đến công tác bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em.

7. Liên kết với các ngành, đoàn thể để có sự quan tâm thích đáng đối với nhiệm vụ xây dưng Đội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

8. Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật của trẻ em, đưa ra những kiến nghị cần thiết đối với các cơ quan Nhà nước hữu quan để thực hiện nhiệm vụ đó; góp phần ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.

9. Quan hệ với các tổ chức thiếu nhi, các tổ chức trong nước và quốc tế vì sự phát triển của trẻ em.

 

Điều 3: Quyền hạn

 

1. Ban hành các văn bản, hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo chủ trưởng của Ban chấp hành Đoàn và Hội đồng Đội cấp trên.

2. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Ban chấp hành Đoàn, Hội đồng Đội và tổ chức Đội cấp dưới.

3. Tổ chức các hội nghị, đại hội liên hoan, gặp mặt của thiếu nhi, cán bộ phụ trách, các lực lượng tình nguyện vì trẻ em và hệ thống Nhà thiếu nhi.

4. Đề nghị các cấp, các ngành và Đoàn Thanh niên tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nân có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; Quy định và thực hiện hình thức khen thưởng của tổ chức Đội theo hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố.

5. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Nhà nước, các ngành đoàn thể xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm lo các hoạt động của tổ chức Đội và thiếu nhi. Đại diện bảo vệ quyền lợi, ngăn ngừa và kháng nghị những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của thiếu nhi.

6. Định kỳ tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tham gia giám sát việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

7. Giúp Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn quản lý chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội cấp dưới trực tiếp.

8. Quyết định chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách vafcans bộ chỉ huy Đội; nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

9. Hội đồng Đội thành phố là cơ quan giúp Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Chấp hành Thành Đoàn thẩm định và quyết định các chương trình nội dung tài liệu nghiệp vụ, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội để ban hành thống nhất toàn thành phố.

10. giúp Ban Thường vụ Thành Đoàn theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo Hội đồng Đội các quận, huyện.

11. Thay mặt cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với các tổ chức quốc tế có liên quan đến trẻ em.

12. Định kỳ tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; thamgia giám sát việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

 

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 4: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, gồm các cấp như sau:

1. Cấp xã, phường

2. Cấp quận, huyện

3. Cấp thành phố.

 

Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh ở cấp nào do Ban Chấp hành Đoàn cấp đó lập ra và lãnh đạo. Nhiệm kỳ của Hội đồng Đội theo nhiệm kỳ của BanChấp hành  Đoàn cùng cấp.

 

Đối với Đoàn khối, Đoàn ngành cần phân công cán bộ Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi.

 

Điều 5: Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng Đội các cấp

 

1. Cơ cấu:

 

- Cán bộ chủ chốt của Đoàn do Ban Chấp hành cử ra để lãnh đạo Hội đồng Đội.

- Đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Một số cán bộ chuyên trách, hoặc được phân công làm công tác thiếu nhi.

- Đại diện lãnh đạo các Nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thiếu nhi ở ngoài nhà trường.

- Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn cùng cấp có quan hệ trực tiếp với công tác Đội.

- Một số đại diện Thường trực Hội đồng Đội cấp dưới.

- Đại diện lãnh đạo trường sư phạm, trường phổ thông, một số giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong trường học và một số chuyên gia liên quan dến công tác trẻ em.

- Hội đồng Đội các cấp có thể mời cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ Đoàn, Đội đã trưởng thành có uy tín và kinh nghiệm làm thành viên danh dự tư vấn về công tác Đội, mời các nhà hoạt động khoa học, văn hóa nghệ thuật, hoạt động xã hội, thể dục thể thao…có khả năng và yêu mến trẻ làm cộng tác viên.

 

2. Số lượng:

- Cấp xã, phường:  từ 7 – 9 đồng chí

- Cấp quận, huyện từ 10 – 14 đồng chí

- Cấp thành phố từ 15 – 21 đồng chí.

 

Điều 6: Chức danh, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Đội:

 

1. Chủ tịch: Là Bí thư hoặc Phó Bí thư Ban Chấp hành am hiểu công tác Đội.

2. Các Phó chủ tịch: giúp việc cho Chủ tịch; được phân công trực tiếp phụ trách, theo dõi một số mặt công tác của Hội đồng Đội; thay mặt Chủ tich giải quyết các công việc của Hội đồng Đội khi được ủy quyền.

 

Thường trực Hội đồng Đội gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Hội đồng Đội.

 

3. Các ủy viên:

- Có quyền tham gia, bàn bạc vào các quyết định của Hội đồng Đội; kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chức Đội thuộc cấp mình quản lý; có trách nhiệm thực hiện quyết định của Hội đồng Đội.

- Có quyền được cung cấp tài liệu, thông tin về công tác Đội, phong trào thiếu nhi và vấn đề liên quan đến trẻ em.

- Các ủy viên là cán bộ chuyên trách ở cơ quan Hội đồng Đội được phân công phụ trách theo dõi một hoặc một số lĩnh vực, chương trình công tác Hội đồng Đội.

- Các ủy viên là đại diện các ngành, đoàn thể, các ban chưc snawng, cơ quan nghiệp vụ của Đoàn có nhiệm vụ:

+ Tích cực đóng góp xây dựng và tổ hcuwcs thực hiện các chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi phù hợp với chức năng cơ quan mình.

+ Tham gia nghiên cứu, chỉ đạo, thực nghiệm, hoàn thiện các chuyên đề về lý luận và thực tiễn công tác Đội.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Đội, có trách nhiệm trong thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc, giao dục thiếu niên nhi đồng.

- Uỷ viên Hội đồng Đội các cấp khi chuyển công tác, Hội đồng Đội báo cáo Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp, thống nhất với các cơ quan liên quan để cho rút tên và bổ sung khi cần thiết.

 

Điều 7: Cơ quan chuyên trách Hội đồng Đội

1. Hội đồng Đội thành phố có bộ máy giúp việc bao gồm các cán bộ chuyên trách công tác Đội ở cấp đó. Biên chế cán bộ do Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp quyết định.

2. Các bộ phận chuyên môn của cơ quan chuyên trách Hội đồng Đội thành phố được hình thành theo yêu cầu công tác, do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định theo đề xuất của Thường trực Hội đồng Đội thành phố.

3. Văn phòng và Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học Thành Đoàn đảm nhiệm công việc hành chính của Hội đồng Đội thành phố. Ngân sách hoạt động của Hội đồng Đội được chủ động sử dụng cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

4. Hội đồng Đội cấp quận, huyện trở lên được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản cấp 2 của Đoàn sau khi có chủ trương của Ban Thương vụ Đoàn cùng cấp.

 

Điều 8: Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Đội

 

Hội đồng Đội làm việc theo nguyên tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 

Điều 9: Chế độ hội họp và thông tin báo cáo

- Hội đồng Đội cấp xã, phường, quận, huyện, thành phố họp thường kỳ 3 tháng 1 lần. Khi cần thiết họp bất thường do Thường trực Hội đồng Đội quyết định.

- Tài liệu dự thảo được gửi đến ủy viên Hội đồng Đội trước kỳ họp ít nhất 3 ngày.

- Trước các kỳ họp Hội đồng Đội, Thường trực Hội đồng Đội họp, chuẩn bị nội dung, báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

 

Điều 10: Chế độ đi công tác cơ sở:

 

- Ủy viên Hội đồng Đôi chuyên trách có kế hoạch đi công tác cơ sở theo chế độ của cấp bộ Đoàn cùng cấp.

- Ủy viên Hội đồng Đội thành phố không chuyên trách căn cứ chức năng nhiệm vụ và hoạt động ở cơ quan, địa phương mình để xây dựng kế hoạch đi cơ sở phù hợp.

 

CHƯƠNG III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 11: Sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn với Hội đồng Đội

 

- Quyết định chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo phạm vi phụ trách.

- Quyết định nhân sự của Hội đồng Đội.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Đội theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đoàn.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đội cần có sự thống nhất ý kiến của Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp với Chủ tịch Hội đồng Đội cấp trên.

- Xây dựng bộ máy, đào tạo, bội dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, các Nhà thiếu nhi, điểm vui chơi thiếu nhi.

- Định kỳ kiểm tra (làm việc), đánh giá hoạt động của Hội đồng Đội.

- Có trách nhiệm lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực làm công tác phụ trách Đội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các chi đội, liên đội, các Nhà thiếu nhi, trường đào tạo cán bộ Đội, điểm vui chơi thiếu nhi thuộc cấp mình quản lý.

 

Điều 12: Quan hệ công tác giữa Hội đồng Đội với các ban, đơn vị, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn.

 

1. Hội đồng Đội chủ trì phối hợp với các Ban, đơn vị, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp quyết định các chủ trương liên quan tới công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chủ động phối hợp với các ban, đơn vị, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn thực hiện các chủ trương của Đoàn đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Trước khi các ban, đơn vị, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn quyết định những vấn đề có liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cần trao đổi, thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng Đội cùng cấp.

 

Điều 13: Quan hệ công tác giữa Hội đồng Đội với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế.

- Hội đồng Đội có quan hệ công tác với cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế trong việc tổ chức các hoạt động Đội, xây dựng chính sích, đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; công tác Đội và phong trào thiếu nhi, tạo điều kiện cho hoạt động củaHội đồng Đội.

- Hội đồng Đội thành phố phối hợp với các ngành trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm đào tạo bối dưỡng cán bộ, thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến trẻ em.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14:

 

- Các cấp bộ Đoàn và Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

- Việc sửa chửa, bổ sung quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định.

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

 

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678