THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017); Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)

HD Thực hiện điều lệ Đoàn

Lượt xem: 1979

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn khóa X
Trang 32, 33, 34, 35
 các hội đồng có liên quan đến đoàn viên, thanh niên trong tổng cục, bộ tư lệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và hướng dẫn của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

+ Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổng cục, bộ tư lệnh được sử dụng con dấu theo quy định.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành: Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tổng cục, bộ tư lệnh thực hiện theo quy định đối với đoàn cấp huyện tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ Hai của Hướng dẫn này.

3- Ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an; các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên các tổng cục, bộ tư lệnh (gọi chung là ban chấp hành cơ sở đoàn).

- Ban chấp hành cơ sở đoàn do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp và sự chỉ đạo của ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên trực tiếp.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành cơ sở đoàn thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được sử dụng con dấu theo quy định.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư của cơ sở đoàn thực hiện theo quy định đối với đoàn cấp cơ sở tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này.

4- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh).

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh do đại hội Đoàn Thanh niên công an tỉnh bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp và ban chấp hành đoàn thanh niên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sự chỉ đạo thường xuyên của thủ trưởng cơ quan xây dựng lực lượng công an tỉnh.

- Chức năng

+ Tham m­ưu cho cấp ủy đảng công an cùng cấp và ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chủ trương, nội dung, biện pháp tiến hành công tác đoàn và phong trào thanh niên công an tỉnh.

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội Đoàn Thanh niên công an tỉnh, các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy đảng công an cùng cấp; của ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan xây dựng lực lượng công an tỉnh.

+ Hướng dẫn Đoàn Thanh niên công an huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

-  Nhiệm vụ

+ Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chư­ơng trình công tác của cấp ủy đảng cùng cấp, ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Đoàn Thanh niên Bộ Công an về công tác đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên công an tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua tạo môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng cùng cấp và ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của các tổ chức Đoàn trực thuộc; phối hợp với ban chấp hành quận, huyện, thị, thành đoàn trực thuộc tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên công an các quận, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

+ Định kỳ báo cáo, kiến nghị với cấp ủy đảng công an cùng cấp; ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (qua cơ quan Đoàn thanh niên Bộ Công an) về tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị; về cơ chế, điều kiện tiến hành công tác thanh niên và chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên công an tỉnh.

+ Tổ chức hư­ớng dẫn, bồi d­ưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ đoàn công an tỉnh; tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các chuyên đề, các phong trào và chư­ơng trình hoạt động của Đoàn Thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân và Đoàn Thanh niên công an tỉnh.

- Quyền hạn

+ Có quyền hạn như ban chấp hành đoàn cấp huyện được quy định trong Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được cử đại diện tham gia các hội đồng có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên công an tỉnh.

+ Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh đư­ợc sử dụng con dấu theo quy định.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành

Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên công an tỉnh thực hiện theo quy định đối với đoàn cấp huyện tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này.

5- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên công an tỉnh)

- Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên công an tỉnh do đại hội cùng cấp bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên công an tỉnh thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được sử dụng con dấu theo quy định.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên công an tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này.

6- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an huyện).

 - Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an huyện do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp, của ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan xây dựng lực lượng công an tỉnh.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an huyện thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được sử dụng con dấu theo quy định.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên công an huyện thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này.

7- Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường, thị trấn; công an xã - nơi bố trí cán bộ công an chính qui (gọi chung là ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường)

- Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp; của ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn và chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên công an huyện.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

- Số lượng ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên công an phường thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này.

8- Ban chấp hành các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở

- Ban chấp hành các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp và sự chỉ đạo của ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên trực tiếp.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác tổ chức của các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

IV- MỐI QUAN HỆ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN CÁC CẤP TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

1- Mối quan hệ của ban chấp hành đoàn các cấp trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

2- Mối quan hệ phối hợp giữa ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân với ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các địa phương như sau:

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với ban chấp hành Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo thống nhất và phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; phối hợp chỉ đạo thực hiện nội dung các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an; định kỳ trao đổi thông tin về công tác hướng dẫn, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên công an trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với ban chấp hành Đoàn Thanh niên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thanh niên công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đảm bảo thống nhất và phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; định kỳ trao đổi thông tin về công tác hướng dẫn, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên công an trên địa bàn.

- Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp với ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thanh niên công an phường, thị trấn, công an xã (nơi bố trí công an chính qui), đảm bảo thống nhất và phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; định kỳ trao đổi thông tin về công tác hướng dẫn, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên công an trên địa bàn.

3- Tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân nhằm góp phần giáo dục thanh, thiếu nhi nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng khối đoàn kết quân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương, đơn vị và tổ chức Đoàn vững mạnh.

4- Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành các cấp thực hiện theo nguyên tắc sau:

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678