THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017); Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)

HD Thực hiện điều lệ Đoàn

Lượt xem: 11547

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn khóa X
Trang 13, 14, 15
           - Ủy viên ban chấp hành chuyển khỏi công tác đoàn thì thôi tham gia ban chấp hành và cho rút tên trong kỳ họp ban chấp hành gần nhất. Trường hợp đặc biệt do ban chấp hành xem xét quyết định.

          - Đối với các chức danh bí thư, phó bí thư đoàn các cấp trước khi cho rút tên khỏi danh sách ban chấp hành phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy đảng (ở nơi có cấp ủy đảng) và đoàn cấp trên trực tiếp.

          - Nếu rút tên hoặc xóa tên trong ban chấp hành thì không còn là ủy viên ban thường vụ và không còn giữ chức vụ bí thư, phó bí thư (nếu có). Nếu chỉ rút tên trong ban thường vụ thì không còn giữ chức vụ bí thư, phó bí thư (nếu có) nhưng vẫn còn là ủy viên ban chấp hành. Nếu chỉ thôi giữ chức vụ bí thư, phó bí thư thì vẫn còn là ủy viên ban thường vụ.

          2- Việc bổ sung, kiện toàn

          Chỉ bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư khi khuyết các chức danh đó. Sau khi bầu bổ sung thì gửi văn bản đề nghị, biên bản bầu cử, biên bản họp ban chấp hành và lý lịch trích ngang của người được bầu lên đoàn cấp trên xét quyết định công nhận trong thời hạn không quá 15 ngày.

          a) Bổ sung ủy viên ban chấp hành từ cấp tỉnh trở xuống:

          Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ không quá số lượng ủy viên ban chấp hành do đại hội quyết định. Việc bổ sung ủy viên ban chấp hành vượt quá phạm vi số lượng ủy viên ban chấp hành do đại hội quyết định thì phải tổ chức hội nghị đại biểu để bầu cử.

          b- Bổ sung ủy viên ban thường vụ:

          Ban chấp hành bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ trong số các ủy viên ban chấp hành.

          c) Kiện toàn bí thư, bổ sung phó bí thư

          Ban chấp hành bầu bí thư, phó bí thư trong số các ủy viên ban thường vụ. Trước khi tiến hành bầu phải được sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp.

          d) Bổ sung người chưa là ủy viên ban chấp hành vào ban thường vụ, phó bí thư, bí thư của cấp đó: 

- Ban chấp hành tiến hành bầu bổ sung người đó vào ban chấp hành sau đó bầu vào ban thường vụ, bầu bí thư, phó bí thư.

- Trong cùng một cuộc họp, người vừa được bầu bổ sung vào ban chấp hành chưa có quyền bầu cử tại cuộc họp đó.

          e- Trường hợp cần thiết, đoàn cấp trên trực tiếp có quyền:

- Chỉ định người vào ban chấp hành, ban thường vụ và giữ các chức danh theo đề nghị của ban chấp hành đoàn cấp dưới (nếu cấp ủy cùng cấp thống nhất).

          - Chỉ định tăng thêm số lượng ủy viên ban chấp hành cấp dưới nhưng phải đảm bảo số lượng ủy viên ban chấp hành cấp đó không vượt quá 15% số lượng ủy viên ban chấp hành đã được đại hội quyết định.

- Đối với cán bộ luân chuyển hoặc cử đi đào tạo thực tế ở cơ sở, đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ các chức danh trong ban chấp hành đoàn nơi đến. Trong trường hợp đó, số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư đoàn nơi tiếp nhận cán bộ được phép cao hơn quy định tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này. Cơ cấu chỉ định này không được kiện toàn, bổ sung sau khi người giữ chức vụ kết thúc thời gian công tác.

- Nếu việc chỉ định làm cho số lượng ủy viên ban thường vụ vượt quá một phần ba số lượng ủy viên ban chấp hành thì đoàn nơi tiếp nhận cán bộ được phép tăng thêm số lượng ủy viên ban chấp hành để đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Đoàn nhưng số ủy viên ban chấp hành chỉ định thêm không quá 15% số lượng đã được đại hội quyết định.

- Cán bộ kết thúc thời gian công tác ở cơ sở thì thôi tham gia ban chấp hành tại thời điểm có quyết định của cấp ra quyết định chỉ định.

          3- Bí thư, phó bí thư được điều hành các công việc ngay sau khi được đại hội, hội nghị bầu. Đối với các văn bản chỉ đạo của Đoàn, chỉ được ký văn bản khi có quyết định công nhận của đoàn cấp trên trực tiếp.

V- CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, THAM GIA HOẠT ĐỘNG VỚI CẤP CƠ SỞ CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÁC CẤP

          1- Đối với ủy viên ban chấp hành các cấp đang trong độ tuổi đoàn viên phải tham gia sinh hoạt theo đúng nhiệm vụ của người đoàn viên.

          2- Đối với ủy viên ban chấp hành không trong độ tuổi đoàn viên:

          - Ủy viên ban chấp hành cấp nào thực hiện nhiệm vụ và chế độ sinh hoạt, hoạt động theo Quy chế hoạt động của ban chấp hành cấp đó.

          - Nếu một đồng chí tham gia ủy viên ban chấp hành của nhiều cấp thì thực hiện theo chế độ ủy viên ban chấp hành cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

          3- Chế độ sinh hoạt, hoạt động với cấp cơ sở được kiểm điểm trong báo cáo kiểm điểm hàng năm của ủy viên ban chấp hành các cấp của Đoàn và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ủy viên ban chấp hành. 

VI- HỘI NGHỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VÀ ĐOÀN CƠ SỞ Ở NHỮNG NƠI ĐẶC THÙ

          Ban chấp hành chi đoàn, đoàn cơ sở ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi hoặc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh mà đoàn viên phân tán (được đoàn cấp trên trực tiếp xét chứng nhận) nếu không thể tiến hành họp một tháng một lần thì 3 tháng họp ít nhất một lần.

VII- TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

          Thực hiện theo hướng dẫn liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Ban Tổ chức Trung ương Đảng và các quy định của Đảng.

          VIII- TỔ CHỨC ĐOÀN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP HUYỆN, ĐOÀN CƠ SỞ ĐƯỢC GIAO QUYỀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

          1- Điều kiện xét công nhận tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện và đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở:

            - Có từ 1000 đoàn viên trở lên đối với đoàn tương đương cấp huyện và từ 500 đoàn viên trở lên đối với đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở.

          - Là đơn vị có nhiệm vụ chính trị quan trọng, có mối liên hệ với nhiều ngành, nhiều đơn vị trong công tác và sinh hoạt hoặc hoạt động ở nhiều lĩnh vực, địa bàn, tính chất công việc độc lập.

          - Có cán bộ đoàn chuyên trách.

          - Có văn phòng làm việc và nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

          - Được cấp ủy, chính quyền cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp xác nhận và đề nghị công nhận là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện hoặc đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở.

          2- Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở

          - Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc đoàn cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và con dấu như đoàn cấp huyện.

          - Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở (gọi tắt là đoàn cấp trên cơ sở) có nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, con dấu, nhiệm kỳ như đoàn cấp huyện và trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo của đoàn cấp huyện hoặc đoàn tương đương cấp huyện.

          3- Thẩm quyền quyết định công nhận tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện và đoàn cấp trên cơ sở:

          - Ban thường vụ đoàn cấp tỉnh căn cứ đề nghị của ban thường vụ đoàn cấp huyện và tương đương, căn cứ các điều kiện đã quy định (tại mục VIII.1) để xét ra quyết định công nhận tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện và đoàn cấp trên cơ sở; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

          - Tổ chức bộ máy của đoàn tương đương cấp huyện, đoàn cấp trên cơ sở do đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy cùng cấp quyết định.

          - Nếu các tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, đoàn cấp trên cơ sở có sự thay đổi không còn đủ các điều kiện quy định thì ban thường vụ đoàn cấp tỉnh xem xét, quyết định lại cho phù hợp và báo cáo về Trung ương Đoàn. 

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678